124-01753
GALLSTONE ILEUS SEEN THRU ENTEROSTOMY
View PreviewAdd to Lightbox
124-01753
GALLSTONE ILEUS SEEN THRU ENTEROSTOMY
124-01754
GALLSTONE ILEUS SEEN THRU ENTEROSTOMY
View PreviewAdd to Lightbox
124-01754
GALLSTONE ILEUS SEEN THRU ENTEROSTOMY
124-01755
GALLSTONE ILEUS SEEN THRU ENTEROSTOMY
View PreviewAdd to Lightbox
124-01755
GALLSTONE ILEUS SEEN THRU ENTEROSTOMY
124-01756
GALLSTONE ILEUS SEEN THRU ENTEROSTOMY
View PreviewAdd to Lightbox
124-01756
GALLSTONE ILEUS SEEN THRU ENTEROSTOMY
124-01757
GALLSTONE ILEUS REMOVED THRU ENTEROSTOMY
View PreviewAdd to Lightbox
124-01757
GALLSTONE ILEUS REMOVED THRU ENTEROSTOMY