071-00156
LITHOTRIPSY KIDNEY STONE REMOVAL MONITORING
View PreviewAdd to Lightbox
071-00156
LITHOTRIPSY KIDNEY STONE REMOVAL MONITORING
071-00154
LITHOTRIPSY PATIENT REMOVAL OF KIDNEY STONE
View PreviewAdd to Lightbox
071-00154
LITHOTRIPSY PATIENT REMOVAL OF KIDNEY STONE
071-00158
LITHOTRIPSY KIDNEY STONE REMOVAL SONIC FLUOROSCOPE
View PreviewAdd to Lightbox
071-00158
LITHOTRIPSY KIDNEY STONE REMOVAL SONIC FLUOROSCOPE
164-00030
NEPHRECTOMY KIDNEY REMOVAL-SURGERY
View PreviewAdd to Lightbox
164-00030
NEPHRECTOMY KIDNEY REMOVAL-SURGERY
102-01660
PATIENT IN LITHOTRIPTER REMOVAL OF KIDNEY STONES
View PreviewAdd to Lightbox
102-01660
PATIENT IN LITHOTRIPTER REMOVAL OF KIDNEY STONES